logo kscmKSČM nabízí životaschopná řešení k oživení ekonomického růstu, rozšíření demokracie a zvýšení životní úrovně většiny obyvatel České republiky. KSČM tak usiluje o naplnění zájmů a potřeb občanů, i těch, kteří v podmínkách kapitalismu nemají možnost zabezpečit vlastní poctivou prací své rodiny přiměřenou životní úrovní, uplatnit se podle dosaženého vzdělání a kvalifikace.

Za současnou krizi nemohou ožebračovaní občané. Nemalý podíl na ní ale mají korupčníci, tuneláři i bankéři. Problémy nezaměstnaných a sociálně vyloučených řešme odstraněním jejich příčin! KSČM odmítá tezi šířenou pravicí o šetřící a hospodárné pravici a rozhazovačné levici, která zadlužuje stát. Lidé potřebují práci a solidní mzdu, ne sociální dávky!

Korupční vláda Petra Nečase, která vzešla z voleb v roce 2010, byla jen vyvrcholením pravicové politiky, která dlouhodobě poškodila politické, sociální i ekonomické zájmy většiny obyvatel České republiky. Zavlekla zemi do pasti nesystémových škrtů a protilidových opatření, které vedou k ekonomické stagnaci a snižování životní úrovně většiny občanů.

Neslavný konec této vlády poodhalil systém těsných vazeb na tzv. kmotry politických stran a lobbistické skupiny s kriminálním pozadím. Ukázal na prohnilost politických elit, které se chopily moci po roce 1989. Na tuto skutečnost KSČM dlouhodobě poukazovala a kritizovala ji.

KSČM si je vědoma, že neexistuje jednoduché řešení. Její program proto obsahuje komplex řešení krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých. K prvním krokům KSČM bude patřit zrušení asociálních opatření pravicových vlád a odvrácení privatizace zbytku veřejných služeb.

Střednědobá opatření navrhovaná KSČM směřují k nastartování vyššího výkonu české ekonomiky, podpoře investic a zvýšení zaměstnanosti a sociálních jistot zaměstnanců i dalších občanů na základě principů sociálního státu. Jen prostřednictvím těchto opatření může dojít k únosnému snižování zadlužování České republiky a umořování jejího dluhu.

Strategickým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

KSČM jako strana nezatížená korupčními aférami typickými pro ostatní parlamentní strany, čitelná a plnící své sliby, předkládá občanům České republiky tento program pro období po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny.

Obnovme důvěru v politiku a stát!

I. Poctivost se musí vyplácet

KSČM se soustředí zejména na:

Ø Prosazování zákona o majetkových přiznáních pro všechny občany nad určitou výši hodnoty majetku, rozšíření informací o majetkových poměrech politiků, veřejných činitelů a úředníků s významnými pravomocemi.

Ø Prodloužení promlčecí lhůty u tzv. privatizačních zločinů a provedení inventury prodeje státního majetku. Novelu zákona o finanční kontrole ve veřejné správě.

Ø Vyvození osobní a trestní zodpovědnosti konkrétních činitelů státu i místních samospráv za nekompetentní rozhodování a závažná pochybení.

Ø Prosazení zákona zakazujícího anonymní listinné akcie, který zároveň zprůhlední vlastnickou strukturu podniků.

Ø Dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci.

Ø Vytváření takových podmínek pro Policii ČR, Hasičský záchranný sbor a celý Integrovaný záchranný systém, které povedou ke zvýšení jejich akceschopnosti.

II. Práci místo sociálních dávek

KSČM se soustředí zejména na:

Ø Zajištění kvalitního vzdělání a stabilních pracovních míst. Odbornou přípravou dle poptávky trhu práce zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil.

Ø Prosazení práva na práci a spravedlivé odměňování za ni. Zastavení stagnace reálné úrovně mezd a platů pracujících a řešení nepřiměřených rozdílů v odměňování.

Ø Podporu prorůstových, chytrých a inovativních investic a podporu exportu jako základu obnovy síly a konkurenceschopnosti naší ekonomiky.

Ø Návrh na vytvoření veřejné komerční banky bez poplatků, se zaručeným zhodnocením vkladů a dostupnou úrokovou mírou na poskytované úvěry.

Ø Prosazování státem garantované potravinové bezpečnosti a soběstačnosti, obnovení přísných potravinářských norem kvality potravin.

Ø Podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání.

III. Budoucnost mládí, jistoty stáří

KSČM se soustředí zejména na:

Ø Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví a stropů pro odvody na zdravotní a sociální pojištění zavedené pravicovými vládami.

Ø Dlouhodobou stabilizaci 1. státního důchodového pilíře a umrtvení nového 2. pilíře na soukromé spoření, který vyvádí peníze ze solidárního systému a vyplatí se (pokud nezkrachuje) pouze úzké skupině obyvatel.

Ø Zavedení institutu tzv. minimálního důchodu nad úroveň životního minima (s jeho postupným zvyšováním až na 10 000 Kč měsíčně).

Ø Prosazení referenda o dalším osudu zákona o tzv. církevních restitucích a urychlené zrušení příspěvku státu na činnost církví.

Ø Odmítnutí školného ve všech podobách při řádném průběhu studia.

Ø Zajištění kvalitních veřejných a sociálních služeb dostupných všem potřebným občanům.

IV. Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme

KSČM se soustředí zejména na:

Ø Prosazování strategie udržitelného rozvoje spojené s vizí dlouhodobého ekonomického rozvoje v souladu se sociální soudržností a ekologickými standardy.

Ø Efektivnější protipovodňovou ochranu a zlepšení vodních poměrů v krajině. Ochranu zdrojů pitné vody a vodních zdrojů.

Ø Nalezení společensky přijatelné a úměrné meze těžby nerostných surovin.

Ø Podporu ekologických funkcí zemědělství, ekologické krajinotvorby a urbanistiky a na ochranu biodiverzity.

Ø Podporu ekologicky šetrných druhů dopravy, zejména kombinované dopravy, vnitrozemské vodní dopravy a železniční dopravy.

Ø Prosazování ekologicky šetrných a finančně únosných způsobů získávání energie a snižování energetické náročnosti výroby i spotřeby ve všech oblastech.

Ø Zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie, avšak bez dodatečného růstu cen energií pro spotřebitele.

V. Více rozhodovacích pravomocí lidem

KSČM se soustředí zejména na:

Ø Přijetí ústavního zákona o obecném referendu a zjednodušení vyhlašování místních a regionálních referend.

Ø Posílení účasti občanů na tvorbě politických rozhodnutí, posílení veřejné kontroly, transparentnosti práce všech zastupitelských orgánů.

Ø Zahájení diskuse o upřesnění či zdokonalení Ústavy ČR a klíčových zákonů s cílem upevnit demokratický právní stát a obhájit princip svobodné soutěže politických stran v rámci parlamentního systému.

Ø Opatření směřující k postihu subjektů poskytujících nevýhodné půjčky a k zamezení neoprávněných a předražených exekucí majetku.

Ø Tvrdé postihy spekulantů s byty, pozemky a lidí zneužívajících sociální dávky všeho druhu.

VI. Ano světu, ne zbraním

KSČM se soustředí zejména na:

Ø Důsledné uplatňování Charty OSN a posilování klíčové role OSN, respektování a dodržování mezinárodního práva pro všechny země.

Ø Zamezení jakýmkoli snahám o výstavbu cizích vojenských základen na území ČR a o účast na vojenských zásazích na cizím území bez mandátu RB OSN.

Ø Překonání agresivních bezpečnostních bloků a prosazování modernější, kolektivní celoevropské organizace bezpečnosti.

Ø Pokračování tradic helsinského mírového procesu zejména v oblasti mírové diplomacie a lidských práv, bez recidiv studené války.

Ø Důsledné prosazování politiky nevměšování do vnitřních záležitostí jiných zemí a odpor vůči všem formám terorismu, včetně státního.

Ø Posílení boje proti fašismu, rasismu, nesnášenlivosti a diskriminaci.

skola2 21125 x