KSČM připravuje pro komunální volby 2018

METRPROGRAM UŠITÝ HRADEČÁKŮM NA MÍRU

Prosíme vás o vyplnění ankety Zde! Děkujeme...

Práce a postoje našich zastupitelů v Hradci Králové a dalších městech a obcích

Volební období 2014-2018!StepanIng. Lubomír Štěpán
Předseda klubu KSČM

Volební období 2014 - 2018
- člen finančního výboru
- člen komise pro dotace a investiční akce města
- člen pro majetek a rozvoj bydlení
- člen dozorčí rady Mountfield HK, a.s.
- oddávající


Zastupitel pověřený zastupováním města Hradec Králové na valných hromadách společnosti VAK Hradec Králové, a.s. po celé volební období.
Účast na všech jednáních Zastupitelstva města a na všech jednáních výboru a komisí, jejíž jsem členem.
Podílel jsem se na přípravě, projednání a schválení „Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 2/2013 o omezení provozování loterií a jiných podobných her“.
Pověřený zastupitel pro přípravu přestavby Všesportovního stadionu na fotbalový stadion.
Spolupráce při prosazení zahájení přípravy rekonstrukce ul. Pražská.
Podíl na přípravě a projednání modernizace přestupního uzlu U Grandu.
Prosazení modernizace přestupního uzlu u zimního stadionu.
Prosazení rekonstrukce chodníku v ulici Husova (k planetáriu).
Prosazení, aby Technické služby nechaly provést statické posouzení ocelových konstrukcí na Benešově třídě a tím bylo urychleno zahájení přípravy pokračování rekonstrukce a zároveň provedení nezbytných oprav.
Postavil jsem se proti pokračování „černé stavby“ firmy CTP v lokalitě Parlament – Slezské Předměstí.
Odhalil jsem protiprávní podnajímání městského majetku na třídě SNP a tím neoprávněného obohacování.
Podal jsem několik návrhů na usnesení Zastupitelstva města, z nichž byla velká část schválena. (počet si samozřejmě nepamatuji).
havrda
Ing. Alois Havrda
Zastupitel města Hradec Králové

Volebním období 2014 – 2018
- člen Výboru zastupitelstva pro územní plánování a rozvoj města
- člen Komise pro dopravu
- člen Školské rady při Základní škole v Kuklenách
- člen Komise místní samosprávy v Kuklenách
- působí ve Spolku pro rozvoj Kuklen a Plačic- Do zastupitelstva města HK jsem byl zvolen z kandidátky KSČM s vysokým podílem preferenčních hlasů. Svůj význam mělo jistě i mé dlouhodobé působení v zastupitelstvu města (nepřetržitě od roku 1989),
- Zúčastnil jsem se prakticky všech jednání, která byla vedena ke zpracování nového územního plánu města. 
- Prosazoval jsem, aby město především zkvalitnilo novou výstavbou či přestavbou zejména nevyužívané a chátrající areály a chránilo svou zeleň.
- Jsem opatrný proti záměrům rozšiřujícím zástavbu do volných ploch zeleně a orné půdy, neboť tím narůstají náklady na provoz městských funkcí.
- Dlouhodobě upozorňuji na skutečnost, že město podcenilo prudký rozvoj dopravy a nezajistilo kapacitní komunikace na výjezdech z města. Dnes se tak potýkáme s dopady stále se navyšující těžké nákladní dopravy, rapidního nárůstu všeobecné motorizace a růstu satelitních obcí.
- Své přidaly i vlivy obřích nákupních center na okrajích města i narůstající deformace města – kdy sídliště jsou na jihu a východě, kdežto průmyslové a skladové oblasti na severu a západě. Je omezena průjezdnost v dopravních směrech Západ-Východ a Sever – Jih. Proto se angažuji v zajišťování příprav přeložky silnice I/11 (Severní tangenta), která odlehčí severní části II.silničního okruhu a obslouží oblast letiště a skladové oblasti na Sl. Předm. Rovněž je důležitá Jižní spojka mezi silnicí Hradubická a nájezdem na dálnici v Kuklenách (ta odlehčí centru Kuklen a Pražskému Předm.).
- Sleduji i přípravu Jižního spojení, které má za cíl vyvést dopravu z centra Moravského Předm. ke Hradubické a dále na dálnici. Ale řeší se i celá řada dopravních nedostatků menších rozměrů, týkajících se zejména chodců, cyklistů a MHD.
- Zúčastňuji se přípravy programu Inteligentního systému dopravy, z podstatné části financovaného z EU.
- Aktivně působím ve Školské radě při Základní škole v Kuklenách. Zde prosazuji význam školy pro tuto městskou část. Za podstatné považuji úlohu školy podchytit zájem mládeže o sport a kulturní aktivity a zaujmout pro tyto činnosti i jejich rodiče.
- Mou snahou je, aby tato městská část nebyla jen čtvrtí výroby a skladů, ale aby se zde rozvíjelo i moderní a zdravé bydlení a zajistily se vhodné plochy zeleně. Upozorňuji na nutnost odlehčení od stávající nadměrné dopravy a na rizika spojená zde se záměry budovat další velkokapacitní skladové či komerční areály na plochách polí bez předem zajištěných dopravních napojení k jádru města. 

- Další názory a texty ZDEFialova
Lenka Fialová
Zastupitelka města Hradec Králové

Volební období 2014 – 2018
- zastupitelka města s pověřením ODDÁVAJÍCÍ
- místopředsedkyně KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
- členka komise pro KOMISE PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PREVENCI
- členka komise KOMISE KULTURNÍ
- členka Komise místní samosprávy- Střed města


- kritický postoj k Integrovanému systému parkování zavedenému ve městě roce 2007
- kritický postoj ke všem snahám „zabetonovávání“ města
- kritický postoj ke snaze zaps kt část města v památkové zóně jako UNESCO
- kritický postoj k zástavbě „parku“ u hotelu Alessandria
- kritický postoj k černé stavbě TPC na výpadovce k Třebechovicím p O.
- kritický postoj k záměru další změny vyhlášky obecně závazné vyhlášky upravující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území Statutárního města Hradec Králové

- podpora zachování a rozvoje Přírodní lokality Na Plachtě a městských lesů
- podpora všech aktivit na obnovu životního prostředí prostřednictvím parků, lesoparků, dětských hřišť či obyčejné výsadby stromů a keřů zejména v centru města
- podpora všech projektů zaměřujících se na třídění odpadů z domácností
- podpora a odborná pomoc lidem při záměru města HK prodat byty a domy na Gočárově třídě, Vrchlického, Střelecké, Mánesově ulici a Masarykově náměstí

- spolupráce s občanským spolkem a lidem pro revitalizaci Benešovy třídy
- spolupráce s obyvateli při řešení výstavby dalšího sportovního zařízení v Třebši
- spolupráce s obyvateli při řešení zástavby sídlišť na Moravském Předměstí
- spolupráce s obyvateli při řešení výstavby cyklistické stezky v ulici Pouchovská

S úsměvem a pohodou oddávám všechny budoucí novomanželé, s úctou a obdivem pak oddávám při příležitosti zlaté či diamantové svatby

Aktivity ve výborech a komisích:
Kulturní: Snaha podpořit všechny smysluplné projekty v rámci kultury tak, aby nabídka kulturních a volnočasových aktivit byla pro všechny občany co nejpestřejší za předpokladu, že se jich může zúčastnit široké spektrum diváků a posluchačů.
Kontrolní: Snaha pojmenovat problémy a hledat řešení. Příkladem: kontrola výstavby PD v Kollárově ulici, kde na základě kontrolní činnosti řeší věc již okresní soud.
Komise pro městské památky: snaha prosazovat zejména dotace na obnovu památek pro obyvatele žijící v památkové zóně, oddělit dotace církevní od ostatních.
Komise pro rodinu a sociální prevenci: snaha pochopit problematiku, podpora azylových domů, podpora na pomoc týraným ženám, dětem a seniorům, podpora ubytovacích zařízení města pro potřebné a nízkopříjmové obyvatele, podpora smysluplných projektů neziskových společností zabývajících se touto činností. Odmítnutí záměrů soukromých investorů ve snaze vybudovat další ubytovací zařízení v dané oblasti nebo odmítání projektů parazitujících na lidech s těžkým životním osudem.
Komise místní samosprávy - Střed města: zde se snažím spolupracovat se všemi kolegy komise na rozvoji centra města, upozorňovat na nedostatky, špatné chodníky, nedostatek parkovacích míst, málo zeleně, nelogické řešení některých oprav komunikací, podpora volnočasových aktivit v centru nebo podpora restauračních předzahrádek.

Volební období 2010 – 2014
zastupitelka města s pověření m ODDÁVAJÍCÍ
místopředsedkyně KONTROLNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
členka komise pro KOMISE PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PREVENCI
členka komise pro KOMISE PRO PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN A MĚSTSKÉ PAMÁTKY
členka Komise místní samosprávy- Střed města

- Další názory a texty ZDE
LankasovaPhDr. Taťana Lankašová, CSc.
Zastupitelka města Hradec Králové

Volební období 2014 – 2018
- členka redakční rady Radnice
- členka Sociálně zdravotní komise Rady města
- členka komise pro informatiku Rady města
- hned na prvním pracovním jednání zastupitelstva jsem prosadila odmítnutí zvýšení poplatku za svoz komunálního odpadu pro důchodce (z 250 Kč na 500);
- v rámci mediální komise jsem se aktivně podílela na vytvoření Kodexu Radnice, který omezil chvalozpěvy na vedení města a prezentaci výhradně jejich názorů;
- totéž se podařilo prosadit i s webem města;
- na webu vznikl nijak neupravovaný prostor pro komentáře všech zastupitelů;
- podpořila jsem zavedení možnosti a regulaci tištěných příspěvků zastupitelů v Radnici;
- podpořila jsem zachování Jídelny důchodců;
- podpořila jsem sytém sociální péče orientované na terénní služby, aby stařečkové a stařenky mohli být co nejdéle ve svém domácím prostředí, stejně jako hendikepovaní spoluobčané;
- bojuji za vyjmutí malometrážních bytů z privatizace a výstavbu sociálních bytů a bytů zvláštního určení (harmonie apod.);

Další aktivity v zastupitelstvu:
- aktivní snaha změnit provozování parkování ve městě;
- podpora zřízení přírodní památky Plachty III.;
- podpora občanů ve věci cyklostezky v ulici Pouchovská;
- podpora občanů Březhradu v boji proti velkoskladu kovového materiálu;
- prosadili jsme s klubem zákaz reklamy heren a podpořili jejich redukci;
- snaha zamezit stavbě Auparku Koruna v jeho nynější megalomanské podobě;
- snaha zamezit změně projektu Grandparku u Hvězdy z penzionu pro seniory na altzheimer centrum;
- zásadní odpor proti zahušťování sídlišť města novou výstavbou (Pilot 1 - 3, přístavba Alessandrie) na úkor zeleně;
- návrh urychlit přebudování nedostavěného odborového domu na ubytovací kapacitu kongresového centra Aldis;
- nepodporuji prodej majetku města tam, kde nejde o prospěch většiny občanů.

Práce v opozičním klubu:
V mém prvním volebním období byla koalice slabší s převahou jen několika málo hlasů a opozice silnější a schopná se více dohodnout (ne vždy dodržela dohody ČSSD). Vzhledem k ne vždy ukázkové účasti na jednání zastupitelstva koaličních členů bylo nutné s opozicí více počítat, nyní má koalice i díky ČSSD silnější pozici a tak řadu usnesení protlačí silou. Ke škodě občanů města.

Volební období 2010 – 2014
členka mediální komise Rady města
členka redakční rady Radnice


Další Města a obce:

Třebechovice pod Orebem:

Co se nám podařilo a nepodařilo splnit v Třebechovicích pod Orebem

V městském zastupitelstvu je KSČM zastoupena pouze jedním poslancem (Emil Richter), který je předsedou kontrolního výboru městského zastupitelstva. Ve výborech a komisích zastupitelstva jsou : Jiří Dvořák – finanční výbor, Venuše Jůnová – zdravotní a sociální komise a Petr Škoda - komise pro školství, kulturu a sport)

Náš volební program jsme prosazovali při projednávání v těchto orgánech zastupitelstva. Díky i našemu přístupu se podařilo uskutečnit celou řadu projektů a opatření, která pomohla zlepšit život občanů našeho města.

Podařilo se dokončit rekonstrukci části objektu bývalé firmy TOFA a umístit zde středisko dobrovolného hasičského sboru našeho města a středisko Technických služeb města. Byly realizovány dvě etapy rekonstrukce Kulturního domu. Proběhly rekonstrukce části ulice Čs. Legií a křižovatky u hospody Na Roli a též křižovatky Týnišťské ulice s Moravskou, což přispělo ke zkvalitnění dopravy ve městě. Zvýšila se i bezpečnost na všech třech železničních přejezdech na území města osazením těchto přejezdů závorami. Z dalších větších akcí byla i generální oprava Třebechovického Proboštova betlému za cca. 7,3 mil. Kč z toho 6,1 mil. Kč byla dotace z fondů EHP a Královéhradeckého kraje a 1,2 mil. Kč bylo hrazeno z rozpočtu města.

Svou podporou jsme přispěli k činnosti kulturních, sportovních i zájmových činností s důrazem na mládež pro které město věnovalo částku cca 2,5 mil. Kč. Byly provedeny opravy i rekonstrukce v Základní škole, DDM a ZUŠ a je naplánována výstavba nové Mateřské školy.

Zatím se nepodařilo vybudovat cyklostezku Třebechovice - Krňovice a upravit křižovatku silnice 1/11 u Krňovic. Nedaří se také provést opravu mostu přes Orlici ve Štěnkově. Není dořešen problém „Hajnišova mlýna“, který část zastupitelstva chce zachovat jako kulturní památku a druhá část zastupitelstva (k ní se řadíme i my) chce objekt naopak zbourat a na jeho místě vybudovat parkoviště. Problém s Hajnišovým mlýnem již od roku 2016 řeší Ministerstvo kultury. V současné době se městské zastupitelstvo potýká s problémy kolem vybudování dvoukolejné železnice mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. S ČD je projednáváno umístění druhé koleje (severní nebo jižní varianta) od stávající koleje a mimo jiných opatření i vybudování nadjezdu nad železnicí ve východní části města.

Při jednání v zastupitelstvu zastáváme zájmy občanů a snažíme se přispět k zlepšení života ve městě.

Získávat nové členy strany se nám však nedaří a sestavování kandidátky do obecních voleb nebude nijak snadné, neboť současný trend vznikání nezávislých a nestranických hnutí v našem městě stále posiluje.

Dvořák Jiří


skola2 532 x

Napište nám

CAPTCHA