Podpora pro občany města v době epidemie

hk bila vezDubnové městské zastupitelstvo se konalo v Adalbertinu a zastupitelé města Hradec Králové schvalovali podporu pro občany v době epidemie, rozhodovali o finančních otázkách v souvislosti s koronavirovou krizí a věnovali se dalším potřebám města. Jednání řídil primátor města Alexandr Hrabálek (za ODS) a návrhové komisi předsedal Oldřich Vlasák (ODS).
Jednání zastupitelských orgánů v době s důraznými hygienickými opatřeními v nouzovém stavu nejsou jednoduchá. „V souvislosti s coronavirem byli zastupitelé rozsazeni po celém sále tak, aby byli min. 2 m od sebe, každý seděl sám u svého stolu. Uspořádání bylo jiné než normálně, ale splňovalo podmínky karantény a pro jednání vyhovovalo. Jen se zastupitelé v průběhu jednání nemohli mezi sebou domlouvat...,“ popsal situaci zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM).

Projednáním současného krizového stavu a opatřením města v Programu „Antivirus“ se zastupitelé zabývali delší dobu. Lubomír Štěpán již před časem navrhl, aby bylo odpuštěno nájemné za podnikatelské prostory, ale také nájemcům bytů v odůvodněných případech. Náměstkyně Věra Pourová (ANO) se vyjádřila, že by se nájemců městských bytů nezastávala, protože jsou to většinou důchodci a podporu bydlení řeší i stát. Zastupitelé schválili prominout nájemné nájemcům za nebytové prostory na vrub usnesení vlády, pokud se na ně usnesení vztahuje, nebyli dlužníky města a vždy na základě žádosti; budou řešeny i žádosti podnájemců. Hodlají podpořit občany ohrožené nouzovým stavem financemi ve výši 10 mil. Kč. Zastupitelé schválili udržení výše podpory pro sociální služby, sportovní aktivity i volnočasové aktivity dětí a mládeže, kterou navrhl L. Štěpán. Proti tomuto usnesení se ohradil Zdeněk Fink (HDK). Na připomínkách k programu se podílela i Táňa Šormová. Prominuto bude školné v městských školách, základních uměleckých školách a školkách do konce července.

Diskuse se rozvinula nad peticí občanů Pouchova k zákazu jízdy kamionů nad 6 t po tamních komunikacích (Pouchovská, Velká, Piletická) do skladištní oblasti, protože jsou ohroženy domky i občané, riziková je docházka pro děti do školy. Situace trvá už patnáct let. Jiří Mašek (ANO) navrhl zpracovat studii na posouzení dopravní situace a vliv na dopad na dopravu jinde, a podpořil prozkoumání návrhu na umístění dopravní značky, která by situaci vyřešila na Pouchově a ve Věkoších. Ale jak upozornili další zastupitelé i sám petent Aleš Dohnal (za Piráty), silnější doprava by se přesunula do jiné části města. Přesun by nastal zejména směrem na výpadovku na Třebechovice upozornila Eva Matyášová (ANO), kde je silná doprava pro občany problematická také. Oldřich Vlasák (ODS) doporučuje postupovat podle nového územního plánu a dopravní koncepce, kterou město má, a spolupracovat s krajem.

lub stepan 16 wLubomír Štěpán k tomu zásadově vystoupil: „Situace je tragická, to chápu. Jednou dopravní značkou situaci nevyřešíme. Doprava se přesune jinam, proto podporuji návrh Jiřího Maška na zpracování studie. … Projevuje se tu jedna věc, že jsme historicky zaspali s přípravou III. silničního okruhu v 90. letech, a pak s přípravou severní tangenty a nyní se nám to vrací. … V okolí jsou i zemědělské podniky, které mají těžké náklady, kde by je překládaly? Subjektům, které podnikají ve Věkoších a v Pouchově, ztížíme situaci. … Nejen na Kladské se zvýší tranzit. Jezdí se však do Skalice, Skaličky, a tam se jeho zvýšení neubráníme. Silnice ale městu nepatří, je krajská. Kraji můžeme dát jen doporučení. Pokud se nevyřeší severní tangenta, tak ani tento problém se vyřešit nedá.“
Zastupitelé se dohodli na tom, že náměstek Jiří Bláha (ODS) má nechat zpracovat studii na posouzení vlivu zákazu jízdy kamionů nad 6 t v lokalitě Pouchov na další dopravní zátěž ve městě, jenž bude součástí odpovědi na petici občanů. Přetížené komunikace v Pouchově, jak Štěpán uvedl, jsou důsledkem zrušení plánované výstavby III. silničního okruhu (a ještě za dob socialismu přijaté stavební uzávěry) v novém územním plánu přijatém po roce 2000 pod vládou ODS a zatím nerealizovaná severní i jižní tangenta. Kritiku A. Havrdy a L. Štěpána k dopravní nepřipravenosti města, kterou měli v 90. letech s celým klubem KSČM, pravicoví zastupitelé odmítali. Nyní je Hradec Králové v problémech se sílící dopravou pomalu ve všech svých částech.

Zastupiteli byla schválena dotace Královéhradecké unii sportu, z.s., na podporu činnosti sportovních spolků v Hradci Králové 2020. Město se bude nadále starat o údržbu cyklostezky vedoucí na Kuks, kterou spravuje Královéhradecká labská, o.p.s., i když ta je ve sporu s krajem. V další části jednání se zastupitelé zamýšleli například nad tím, jak lépe čerpat finance z projektu (ITI) Hradecko-pardubické aglomerace, došli k názoru, že je nutné mít včas připravené pozemky a projekty. Znovu byly změněny zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na lávku přes Labe, schválena dotace pro Tyfloservis a přijata další rozhodnutí.

V diskusi pak zastupitelé řešili, jaký bude mít dopad koronavirových opatření na finance města. Náměstkyně primátora Monika Štayrová (ANO) informovala, že kdyby chybělo 30 % daňových příjmů – je to ztráta 540 mil., snížení daně z příjmů o 15 % znamená ztrátu 270 mil. Kč. Celkový propad by mohl být s dalšími možnými ztrátami 355 mil. v účetním hodnocení. Bylo by dobré připravit projektové dokumentace akcí – v krizi by mohly být ceny nižší.
Na jednání sdělil náměstek Jiří Bláha (ODS) povzbuzující informaci, že na Benešově třídě jsou získány souhlasy k opravám od SVJ a dalších subjektů a podány žádosti o územní rozhodnutí.
Zdeněk Fink (HDK) populisticky navrhl s nikým neprojednaný návrh, aby město šetřilo a neuvolnění zastupitelé ve funkcích, v radě a komisích by se mohli vzdát svých odměn do konce roku. Zastupitel Lubomír Štěpán v se domníval, že by se o návrhu hlasovat nemělo. „Pokud se někdo chce vzdát odměn, ať se vzdá sám osobně. Nemůžeme nařizovat někomu, aby se něčeho vzdal, když se toho vzdát nechce," uvedl. Výtky proti návrhu byly takové, že nebyl projednán s kluby a výše ušetřených peněz by nebyla vysoká – asi 1,7 až 2 mil. Kč za 7 měsíců, odhadl Štěpán – a jejich užití v rozpočtu by nebylo možno určit. Někteří zastupitelé z těchto příjmů financují další společenské aktivity. Finkův návrh po úpravě zněl tak, že by zastupitelstvo odměny neuvolněným zastupitelům do konce roku nepřiznalo. Návrh ani po úpravě neprošel a zastupitel za KSČM se při hlasování zdržel.
Projednávání 36 bodů trvalo zhruba tři hodiny. Občané tentokráte nebyli na jednání přítomni. Z dubnového zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové se z vážných důvodů omluvili Alois Havrda a Táňa Šormová.
(vha)

INFORMACE:
Zvukový záznam jednání zde: http://web2.mmhk.cz/zm/2020/15/HerSie/HerSieHtml5.html
skola2 164 x